De organisatie

Doelstelling RondomAutisme

RondomAutisme heeft als doelstelling het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met autisme, hun mantelzorgers in de directe omgeving zoals ouders, partners en kinderen en verder van iedereen die professioneel of privé in aanraking komt met autisme.

“Ik wil voorkomen dat deze groep in een isolement raakt, overbelast raakt of psychisch of praktisch leed ondervindt. Het is belangrijk kennis te vergroten en acceptatie te bevorderen. Ik wil de maatschappij autismevriendelijker maken en laten aansluiten bij de autistische medemens.” – Medewerker RondomAutisme

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het leren omgaan met situaties in de maatschappij, die voor autisten moeilijk zijn, maar toch (vaak) voorkomen, zoals contact maken en onderhouden en het herkennen van eigen stress en het zelf reguleren daarvan.

Kenmerken RondomAutisme:

  • luisteren naar en doen waar de doelgroepen behoefte aan hebben
  • vraaggericht maatwerk leveren vanuit het perspectief van de doelgroep
  • continuïteit bieden; autisme duurt een leven lang
  • laagdrempelig, voor iedereen vrij toegankelijk
  • bouwt aan vertrouwensrelatie
  • ervaringsdeskundigheid, door mensen die zelf te maken hebben met autisme
  • lotgenotencontact, klankbord van (h)erkenning
  • geen winstoogmerk