De organisatie

5

Doelstelling Stichting RondomAutisme

De Stichting RondomAutisme heeft als doelstelling het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met autisme, hun mantelzorgers in de directe omgeving zoals ouders, partners en kinderen en verder van iedereen die professioneel of privé in aanraking komt met autisme.

“Ik wil voorkomen dat deze groep in een isolement raakt, overbelast raakt of psychisch of praktisch leed ondervindt. Het is belangrijk kennis te vergroten en acceptatie te bevorderen. Ik wil de maatschappij autismevriendelijker maken en laten aansluiten bij de autistische medemens”, aldus Karin.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het leren omgaan met situaties in de maatschappij, die voor autisten moeilijk zijn, maar toch (vaak) voorkomen, zoals contact maken en onderhouden en het herkennen van eigen stress en het zelf reguleren daarvan.

d

Kenmerken Stichting RondomAutisme: 

 • luisteren naar en doen waar de doelgroepen behoefte aan hebben
 • vraaggericht maatwerk leveren vanuit het perspectief van de doelgroep
 • continuïteit bieden; autisme duurt een leven lang
 • laagdrempelig, voor iedereen vrij toegankelijk
 • bouwt aan vertrouwensrelatie
 • ervaringsdeskundigheid, door mensen die zelf te maken hebben met autisme
 • lotgenotencontact, klankbord van (h)erkenning
 • geen winstoogmerk

Bestuurssamenstelling:

 • Jolanda Nijeboer – voorzitter en penningmeester
 • Karin Rondeel – secretaris
 • Marianne Brijan-Douw – algemeen bestuurslid
 • Annemiek Kamphuis – algemeen bestuurslid
m

Fiscaal nummer: 851985324

Jaarverslag 2019: Rondom Autisme Jaarverslag 2019kardef
Beleidsplan 2020: Rondom Autisme Beleidsplan 2020 corr verwerkt kro

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd.
Totale personeelskosten (directeur en zzp’er): € 28.334,00